Saturday, Apr 20th

Last update09:02:39 AM GMT

You are here: Ušteda energije Energija

Energija

Energetska učinkovitost u uredu

Email Ispis PDF

Zeleni ured

Moderan ured danas nezamisliv je bez računala, printera i ostale uredske opreme koja olakšava i ubrzava rad. S druge strane, takav ured troši mnogo energije, vode i raznih materijala nužnih za poslovanje, čime svakodnevno nastaju velike količine otpada. Potrošnjom energije najviše se utječe na okoliš, a ona također predstavlja i najveći izdatak u uredskom poslovanju. Gotovo 50% energije utroši se na zagrijavanje prostorija, oko 14% otpada na rasvjetu, a oko 16% na ostalu uredsku opremu. Na pripremu sanitarne tople vode troši se oko 9% energije, dok na kuhinjske uređaje i klimatizaciju otpada 5%, odnosno 4% ukupno utrošene energije. Pametnim gospodarenjem energijom isti poslovni proces često se može obaviti uz manje utrošene energije, tj. energetski učinkovito. Upravo iz tog razloga energetska učinkovitost ne smije se promatrati kao štednja energije, jer štednja energije podrazumijeva određena odricanja, dok učinkovita uporaba energije nikad ne narušava uvjete rada. Ona se prvenstveno odnosi na promjenu svijesti ljudi i volji za promjenom ustaljenih navika.

Sam proces uspostave učinkovitog korištenja materijala i energije u uredskom poslovanju sastoji se od nekoliko važnih koraka, a jedan od najvažnijih je zasigurno podrška uprave. Uprava mora donijeti politiku tvrtke kojom se teži prema učinkovitoj upotrebi energije i materijala, a time i ka smanjenju utjecaja na okoliš. Sljedeći korak je određivanje odgovorne osobe ili tima stručnih ljudi unutar tvrtke, s ciljem praćenja potrošnje energenata i korištenja uredskog materijala i usluga. Odgovorna osoba mora imati tehničke i analitičke sposobnosti za utvrđivanje postojećeg stanja u tvrtki, ali i dovoljno znanja o modernim tehnologijama kako bi uspješno mogla odrediti ciljeve do kojih se želi stići. Ukoliko odgovorna osoba nema dovoljno iskustva, poželjno je zatražiti pomoć stručnijeg vanjskog suradnika ili tvrtke, koji pomažu u uspostavi i provedbi koncepta. Nakon određivanja prioriteta i uspostave koncepta kreće se prema određivanju mjera kojima će se utjecati na aktivnosti zaposlenika. Neke od mjera su npr. slanje dokumenata elektroničkom poštom, ispisivanje sadržaja dvostrano na papiru, korištenje recikliranog papira, racionalno korištenje uređaja za grijanje i hlađenje, kupovinu energetski učinkovitije opreme u skladu sa stvarnim potrebama, dijeljenjem resursa smanjiti količinu uredske opreme i dr. Analizom početnog stanja i određivanjem specifičnih indikatora potrošnje (npr. potrošnja električne energije po zaposleniku, potrošnja vode po zaposleniku, potrošnja toplinske energije po stupanj-danu i sl.) stvaraju se ulazni parametri koji kasnije služe za analizu rezultata i ocjenu provedenih mjera.

Iznimno je važno odrediti jasne i konkretne mjere čiji je rezultat vidljiv. Također, svaka mjera mora imati određeni rok u kojem se planira izvršiti. Da bi se pojedina mjera uspješno provela, ključna je potpora i suradnja zaposlenika na određenim položajima unutar tvrtke, a nakon toga, i sudjelovanje svakog pojedinog zaposlenika. Izvještaji o rezultatima pojedine mjere mogu se davati u tjednim, mjesečnim ili polugodišnjim intervalima i trebaju biti dostupni svim zaposlenicima putem oglasne ploče, mailing liste, intenetske stranice i sl. Dobiveni rezultati mogu biti vrlo dobra motivacija nastavku provođenja mjera. Ukoliko pak rezultati nisu zadovoljavajući treba se zapitati jesu li aktivnosti previše složene, znaju li zaposlenici što se od njih očekuje i može li ih se dodatno motivirati tj. nagraditi za postignute uštede?

Da bi se mjere uspješno provodile potrebno je redovito provoditi internu edukaciju zaposlenika, prilikom čega treba inzistirati na dvosmjernoj komunikaciji. Takvim načinom komunikacije dodatno se motiviraju zaposlenici te im se omogućuje iznošenje vlastitih ideja, i ujedno smanjuje otpor koji često postoji prema promjenama u načinu poslovanja. Vrlo često potrebno je provesti upitnik unutar tvrtke, kako bi mogli utvrditi gdje se pojavljuju poteškoće u provođenju pojedinih mjera.

Ne treba zaboraviti da je stvaranje energetski učinkovitog ureda kontinuirani proces koji je jedinstven za svaki ured i sastoji se od mnogo malih, pojedinačnih aktivnosti kojima „ozelenjujemo“ svoj ured. Provođenje nekih ne košta ništa, dok druge zahtjevaju početnu investiciju. Neke se mogu provesti odmah, dok su za neke potrebni mjeseci. Bez obzira na to, jednostavnim promjenama u ponašanju mogu se napraviti velike stvari na unaprjeđenju poslovanja i zaštiti okoliša, ali i doprinijeti ugledu i konkurentnosti tvrtke.

 

Davor Cikač, dipl.ing.el.

Energo Consult

www.energo-consult.hr

Solarni kolektori

Email Ispis PDF
Pasivna kuća "napaja" se suncem te možemo reći da je pasivna kuća idealan solarni kolektor, odnosno jedini potpuni korisnik solarne energije kao obnovljivog izvora energije za napajanje. Ali primjena obnovljivih izvora energije u pasivnim kućama može biti višestruka. Kod pasivnih kuća solarna energija se koristi za zagrijavanje prostorija, ali dodavanjem absorbera solarne energije kao što su solarni kolektori za zagrijavanje tople vode, rješavamo potrebu za toplom sanitarnom vodom.
Solarni kolektor djeluje poput staklenika; sunčevo zračenje prolazi kroz površinu koja propušta zračenje samo u jednom smjeru te se pretvara u toplinu koja se putem absorbera predaje prikladnom prijenosniku energije koji zagrijava vodu koja cirkulira kroz solarni sistem.
Solarni kolektori se danas najčešće pojavljuju u dvije izvedbe:
-    Pločasti kolektori
-    Kolektori s vakumskim cijevima

Pločasti kolektori koriste direktno sunčevo zračenje i manji dio difuznog, dok cijevni vakumski koriste direktno sunčevo zračenje i veći dio difuznog sunčevog zračenja.
Osnovno svojstvo po kojem se određuje kvaliteta solarnog kolektora jest njegova sposobnost pretvaranja što više sunčeve energije u toplinsku energiju uz što manje gubitke.

Poboljšanje energetskih svojstava zgrade

Email Ispis PDF
Sve zgrade za koje se od 1. travnja 2010. godine podnosi zahtjev za izdavanje akta na osnovi kojega se može graditi, morati će imati energetski certifikat izdan prema odredbama pravilnika, koje se odnose na energetsko certificiranje novih zgrada, stoji u priopćenju Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. To znači da svi investitori koji od 1. travnja zatraže građevinsku dozvolu za novu zgradu moraju, nakon što je sagrade, zatražiti energetsku procjenu izgrađenog objekta, za što će dobiti certifikat. Na certifikatu se treba vidjeti koliko je zgrada energetski učinkovita, odnosno koliko energije troši. Investitor nove zgrade dužan je osigurati energetski certifikat prije početka njezine uporabe, odnosno puštanja u pogon.
Zgrade koje se prodaju, iznajmljuju ili daju na leasing, također moraju imati energetski certifikat dostupan na uvid kupcu ili najmoprimcu najkasnije danom pristupanja Hrvatske u članstvo EU. U prijelaznom razdoblju od 36 mjeseci morat će se certificirati i sve zgrade javne namjene. To znači da će svoju energetsku iskaznicu morati zatražiti i sva tijela državne i lokalne samouprave za svoje zgrade, potom vrtići, škole, zdravstvene ustanove, sudovi, sportske dvorane, pošte, banke, trgovine, restorani i hoteli, te sve te ustanove koje imaju površinu veću
od 1000 četvornih metara. Oni će morati svoj certifikat istaknuti na vidljivome mjestu za svakog posjetitelja, odnosno na svom ulazu.

Mjere koje se predlažu za poboljšanje energetskih svojstava zgrade obuhvaćaju sljedeće:
– poboljšanje toplinskih karakteristika vanjske ovojnice primjenom toplinske izolacije
– zamjenu ili poboljšanje sustava grijanja i povećanje učinkovitosti
– zamjenu ili poboljšanje sustava klima tizacije i povećanje učinkovitosti
.    zamjenu ili poboljšanje sustava pripreme tople vode
.    promjenu izvora energije gdje je to ekonomski i ekološki isplativo
.    uvođenje obnovljivih izvora energije (sunčeva, geotermalna, biomasa i dr.)
.    poboljšanje učinkovitosti sustava elektroinstalacija i kućanskih uređaja
– racionalno korištenje vode
– upravljanje energetikom općenito.

U energetskom certifikatu navode se mjere za poboljšanje energetskih svojstava zgrade u odnosu na troškove za njihovo provođenje i vrijeme povrata investicija. Mjere se navode od najjeftinijih s brzim povratom investicije
do mjera koje daju najveći učinak glede energetske učinkovitosti, ali uz najduži rok povrata uloženih investicija.

1. Mjere za poboljšanje energetskih svojstava zgrade uz male troškove i brzi povrat investicije (do 3 godine i 5000 kn/100 m2) jesu:
– brtvljenje prozora i vanjskih vrata, zamjena ostakljenja s dvostrukim IZO niskoemisijskim ostakljenjem (preporuka U ostakljenja < 1,1 W/m2K)
– provjera i popravak okova na prozorima i vratima
– izoliranje niša za radijatore i kutije za rolete
– toplinsko izoliranje postojećeg kosog krova ili stropa prema negrijanom tavanu debljim slojem toplinske izolacije
– reduciranje gubitaka topline kroz prozore ugradnjom roleta, postavom zavjesa i sl.
– ugradnja termostatskih ventila na radijatore
– izoliranje cijevi za toplu vodu i spremnike tople vode
– hidraulički uravnoteženje sustava centralnog toplovodnog grijanja
– redovito servisiranje i podešavanje sustava grijanja i hlađenja
– ugradnja automatske regulacije, kontrole i nadzora energetike zgrade
– ugradnja štednih žarulja u rasvjetna tijela
.    zamjena trošila energetski efikasnijima – energetskog razreda A
.    uporaba štedne armature na trošilima za vodu (smartshower sustavi, niskoprotočni vodokotlići, senzorske slavine i pisoari)
– kompenziranje jalove energije ugradnjom kompenzatorskih baterija
– regulacija i kontrola rada sustava rasvjete (daylight) i klimatizacije (termo-senzori)
– odabir učinkovitijih trošila.

2. Mjere za poboljšanje energetskih svojstava zgrade uz nešto veće troškove i duži period povrata investicije (više od 3 godine i preko 5000 kn/100 m2) jesu:

– zamjena prozora i vanjskih vrata toplinski kvalitetnijim prozorima – preporuka U prozora 1,1¬1,8 W/(m2K)
– na prozore ugradnja mikroprekidača koji isključuju konvektorsko grijanje i hlađenje pri otvaranju prozora
– toplinsko izoliranje neizolirane zgrade ili povećanje toplinske izolacije izolirane zgrade kod cijele vanjske ovojnice zgrade (zidovi, podovi, krov te plohe prema negrijanim prostorima minimalno u skladu sa zahtjevima iz posebnog propisa)
– izgraditi vjetrobran na ulazu u kuću
– saniranje i obnova dimnjaka
– centraliziranje sustava grijanja i pripreme potrošnje tople vode
– analiziranje sustava grijanja i hlađenja u kući i prema potrebi zamjena energetski učinkovitijim sustavom (modernizacija postojećeg kotla, ugradnja novog kotla, promjena izvora energije) te ga kombinirati s obnovljivim izvorima energije (sunčeva energija, biomasa, geotermalna energija)
.    rekuperacija otpadne topline, vode i sl.
.    ugradnja centralnog nadzornog i upravljačkog sustava
.    ugradnja sunčevog sustava za zagrijavanje vode – ukoliko se zagrijavanje vode vrši konvencionalnim izvorima energije ugraditi sustav sa sunčanim kolektorima
.    ugradnja fotonaponskog sustava za dobivanje električne energije: ugraditi sustav sa fotonaponskim ćelijama (ukoliko je moguća povoljna orijentacija ćelija).

Niskoenergetske i pasivne kuće

Email Ispis PDF
Hrvatska u budućnosti ima obvezu graditi pasivne kuće, jer osim što će to biti zakonski propisano, naša zemlja ima za takvu gradnju i posebne uvjete. Neodgovorno je da na rasipnički način trošimo još uvijek velike zalihe plina, pogotovo stoga što smo se opredijelili za održivi razvitak, a osim toga za dvije godine to će u EU biti standard gradnje. Po današnjem službenom propisu o toplinskoj zaštiti Hrvatska može trošiti 89 kilovatsata energije po četvornom metru, a to znači da građevine smiju trošiti dvaput više od najlošije niskoenergetske kuće.

Zagreb ima srednje siječanjske temperature kao Reykjavik na Islandu, dok u to vrijeme Dubrovnik ima temperaturu sjeverne obale Afrike. Ljeti Zagreb ima temperaturu otprilike kao Porto u Portugalu, a Dubrovnik gotovo kao Sahara u Alžiru. Prema tome, u Hrvatskoj bismo trebali graditi barem niskoenergetske, a po ulasku u EU i pasivne kuće.
Smatra se da je prva pasivna kuća izgrađena u Njemačkoj 1991. godine, ali istina je da je prva pasivna kuća izgrađena u Matuljima. Njen vlasnik i arhitekt početkom 80-ih godina prošlog stoljeća bio je Ivo Popović.

Pasivna kuća je super izolirana kuća koja ima ugrađen sustav prozračivanja, pojačanu termoizolaciju u debljini od nekih 30 centimetara za našu klimu, i to u zidu ili na zidu, u podu, u podrumima i u krovištima, ali i odgovarajuće ostakljenje.
Ostakljenje za naše klimatske uvjete ne mora biti trostrukim staklom, pogotovo na južnoj strani. Zimsko sunce treba pustiti u prostor da bi ga grijalo, dok se ljeti prevelik ulazak sunčevih zraka sprječava spuštanjem neke vrste vanjske zaštite od sunca kao što su rolete, vertikalne tende, brisolej, žaluzine. Pasivna kuća mora biti zrako nepropusna, a čak se upotrebljava pojam termos-boce. Negativnosti ove karakteristike kompenzira visoko kvalitetan sustav ventilacije. Prije nego izbacimo zasićeni zrak, njemu se u protu strujnom zračnom izmjenjivaču oduzme toplina, te se njome u rekuperatoru predgrijava vanjski zrak koji ulazi. Zrak se ne miješa, već se samo predaje toplina. Takvim sustavom ventilacije i ljeti i zimi zrak koji ulazi ima približno istu temperaturu, s tim da zimi u kućama može postojati još neki od sustava grijanja.

Pasivna kuća kroz svoj sustav dovoda svježeg zraka i u toplim i u hladnim uvjetima nema potrebu za dodatnom klimom, a takav način hlađenja i grijanja je za vlasnike financijski vrlo isplativ, pogotovo u današnje vrijeme rasta cijena energenata.
U pasivnoj kući nema plamena, nema sagorijevanja i time nema emisije CO2, a njena energetska potrošnja je energetski ekvivalent samo jedne litre loživog ulja po četvornom metru prostora, prosječne visine od otprilike tri metra. Ipak loživo ulje danas nije poželjan energent prvenstveno zbog emisije CO2, već se umjesto njega mogu koristiti drvni peleti ili neki drugi način dogrijavanja.

Cijena izgradnje pasivne kuće u Austriji je do maksimalno 1.500 eura po kvadratu. Gradnja pasivne kuće s najkvalitetnijim materijalima u Hrvatskoj košta maksimalnih 800 eura po četvornom metru, dok se stanovi obične novogradnje iznad Rijeke prodaju po cijeni do 2.000 eura po kvadratu.

Pasivna kuća troši ekvivalent od litre loživog ulja odnosno 15 kilovat sati po četvornom metru godišnje u odnosu na niskoenergetsku kuću koja troši energetski ekvivalent od tri litre loživog ulja godišnje, što je 45 kilovat sati po četvornom metru tijekom godine. U pasivnoj gradnji vrlo je bitan raspored soba i okrenutost prema jugu. Na tu stranu gledaju sobe, a sekundarni prostori su na sjeveru. Na jugu je time i više staklenih površina, a na sjeveru ih je malo.

Pasivnu kuću je moguće izgraditi i od alternativnih, čak otpadnih materijala, tradicijskih i materijala za recikliranje. Stare daske, prešano drvo, hrastove daske, stare opeke i slični materijali pogodni su za izgradnju kvalitetnih, a time i znatno jeftinijih pasivnih kuća što je za sada prava rijetkost u Hrvatskoj.

Pasivna kuća za spas Zemlje

Email Ispis PDF

Ušteda energije za spas Zemlje!Dani pasivne kuće svake se godine početkom studenoga održavaju istodobno u više zemalja EU, a u Hrvatskoj drugi put. Ovogodišnji Dani okupili su više od 200 sudionika iz Hrvatske te Austrije, Njemačke, Slovenije, BiH, Srbije i Crne Gore.

"Preporuka je rezolucije Europskog parlamenta da se od 2011. sve nove zgrade koje se trebaju grijati ili hladiti konstruiraju u niskoenergetskom standardu, kao pasivne kuće, a u Hrvatskoj se već danas može naučiti kako se pasivna kuća dimenzionira, projektira i izvodi", rekao je profesor Arhitektonskog fakulteta i voditelj Pass-Net projekta za Hrvatsku Ljubomir Miščević.

Kuća koja sama sebe otplaćuje

Email Ispis PDF

O zelenim zgradama i potrebi za štednjom energije, obnovljivim izvorima energije te očuvanju okoliša u posljednje se vrijeme mnogo piše i govori. No, unatoč brojnim napisima još je vrlo mali broj onih koji se odlučuju za gradnju vlastite niskoenergetske ekokuće.

Energetska učinkovitost starijih kuća i objekata

Email Ispis PDF

Energetska učinkovitost starijih kuća Energetska učinkovitost starijih objekata može se utvrditi pregledom te analizom toplinskih karakteristika vanjske ovojnice zgrade i karakteristika tehničkih sustava. Nakon utvrđivanja učinkovitosti potrošnje energije donosi se zaključak te eventualna preporuka za povećanje učinkovitosti. Energetskim pregledom se utvrđuje način korištenja energije te sustavi i mjesta na kojima su prisutni veliki gubici energije, kako bi se odredile mjere za racionalno korištenje energije i povećanje energetske učinkovitosti.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL