Tuesday, May 28th

Last update09:02:39 AM GMT

You are here: Zakonska regulativa Zakoni Zakon o učinkovitom korištenju energije

Zakon o učinkovitom korištenju energije

Email Ispis PDF
Ocjene: / 3
LošNajbolji 

Hrvatski Sabor
HRVATSKI SABOR
Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O UČINKOVITOM KORIŠTENJU ENERGIJE U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI
Proglašavam Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/196

Urbroj: 71-05-03/1-08-2

Zagreb, 18. prosinca 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O UČINKOVITOM KORIŠTENJU ENERGIJE U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI

I. OPĆE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje područje učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji, donošenje programa i planova za poboljšanje energetske učinkovitosti te njihovo provođenje, mjere energetske učinkovitosti, a posebno djelatnost energetskih usluga i energetskih pregleda, obveze javnog sektora, energetskog subjekta i velikog potrošača te prava potrošača u primjeni mjera energetske učinkovitosti.

(2) Ovaj se Zakon ne odnosi na energetsku učinkovitost u postrojenjima za proizvodnju i transformaciju energije, prijenos i distribuciju energije te na uvjete za obavljanje energetskog pregleda radi izdavanja energetskog certifikata zgrade, niti na energetske preglede kotla za grijanje i sustava za klimatizaciju u zgradi na koje se odnose posebni propisi u području gradnje.

Svrha

Članak 2.

Svrha je ovoga Zakona ostvarivanje ciljeva održivog energetskog razvoja: smanjenje negativnih utjecaja na okoliš iz energetskog sektora, poboljšanje sigurnosti opskrbe energijom, zadovoljavanje potreba potrošača energije i ispunjavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske u području smanjenja emisija stakleničkih plinova i to poticanjem primjene mjera energetske učinkovitosti u sektorima neposredne potrošnje energije.

Supsidijarnost

Članak 3.

Na odnose koji nisu uređeni ovim Zakonom, supsidijarno se primjenjuju posebni propisi kojima se uređuje: energetika, gradnja, komunalno gospodarstvo, tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenu sukladnosti, zaštita okoliša, državna uprava, lokalna i područna (regionalna) samouprava, proračun, ustanove, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond), Državni inspektorat, opći upravni postupak i drugi propisi u vezi s energetskom učinkovitošću u neposrednoj potrošnji energije.

Definicije pojmova

Članak 4.

U smislu ovoga Zakona, pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. nazivna snaga (izražena u kW) je maksimalna toplinska snaga koju proizvođač specificira i jamči kao ostvarivu tijekom neprekidnog pogona sustava za grijanje i hlađenje uz istovremeni korisni učinak koji je proizvođač naznačio,

2. eko dizajn podrazumijeva integraciju zahtjeva zaštite okoliša u dizajn proizvoda s ciljem poboljšanja utjecaja na okoliš proizvoda koji koristi energiju kroz njegov čitav životni ciklus,

3. energetska učinkovitost je odnos između utroška energije i ostvarenog učinka u uslugama, dobrima ili energiji,

4. energetska usluga je fizička korist, sredstvo ili dobro proizašlo iz kombinacije energije s energetski učinkovitom tehnologijom i/ili radnjom koja može uključivati postupke, održavanje i nadzor neophodan za pružanje usluge na temelju ugovora i za koju je dokazano da, u redovitim okolnostima, vodi do provjerljivog i mjerljivog ili procjenjivog poboljšanja energetske učinkovitosti i/ili primarnih ušteda energije. U smislu ovoga Zakona, energetska usluga je i djelatnost koju obavlja fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje energetske usluge, ali bez prava na obavljanje povezanih djelatnosti projektiranja, građenja, stručnog nadzora građenja, rekonstrukcije i održavanja građevine koje se ostvaruje po posebnim propisima,

5. energetski pregled je sustavan postupak za stjecanje odgovarajućeg znanja o postojećoj potrošnji energije zgrade ili skupine zgrada, tehnološkog procesa i/ili industrijskog postrojenja, privatnih ili javnih usluga te za utvrđivanje i određivanje isplativosti mogućnosti za uštede energije te izvještavanje o nalazima,

6. energija su svi oblici energije koji su u prodaji uključujući električnu energiju, prirodni plin (uključujući ukapljeni prirodni plin), ukapljeni naftni plin, sva goriva za grijanje i hlađenje (uključujući područno grijanje i hlađenje), ugljen i lignit, treset, goriva za transport (isključujući goriva za zrakoplovstvo i pomorstvo) i biomasu,

7. ESCO (trgovačko društvo za energetske usluge/energy service company) je fizička ili pravna osoba za obavljanje energetskih usluga i/ili primjenu mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti na postrojenju ili u prostoru korisnika koja pri tome preuzima do određene mjere financijski rizik. Plaćanje obavljenih usluga se temelji (u cijelosti ili djelomično) na postignutom poboljšanju energetske učinkovitosti i drugim dogovorenim kriterijima,

8. financijski instrumenti za energetske uštede su svi financijski instrumenti kao što su fondovi, novčane potpore, sniženja poreza, zajmovi, financiranje od treće strane, ugovori o energetskom učinku, ugovori o zajamčenim uštedama energije, vanjska opskrba energijom i ostali srodni ugovori koje na tržištu nude javna ili privatna tijela da djelomično ili u cijelosti nadoknade početne troškove projekta primjene mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti,

9. financiranje od treće strane je ugovorni sporazum koji uključuje i treću stranu, osim opskrbljivača energije i korisnika mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti, koja osigurava kapital za te mjere i zaračunava korisniku naknadu koja odgovara dijelu energetskih ušteda koje su posljedica mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti. Treća strana može, ali ne mora biti ESCO,

10. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je pravna osoba s javnim ovlastima, osnovana posebnim zakonom koja obavlja djelatnost utvrđenu ovim i posebnim zakonom, (u daljem tekstu: Fond)

11. gospodarenje energijom su sve radnje utvrđivanja promjena u potrošnji energije, usporedbe ostvarene potrošnje s predviđenom potrošnjom, analize potrošnje i razvijanje mjera ušteda energije na toj osnovi,

12. javna rasvjeta je građevina za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta čije upravljanje i održavanje, uključivo podmirivanje troškova električne energije su uređeni posebnim zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo,

13. javni sektor je proračunski i izvanproračunski korisnik državnog proračuna, proračunski i izvanproračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačko društvo i pravna osoba u kojoj Republika Hrvatska odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje,

14. kotao je je kombinacija tijela kotla i plamenika konstruirana za prijenos topline u vodu koja se oslobađa izgaranjem,

15. krajnji kupac je fizička ili pravna osoba koja kupuje energiju za vlastitu potrošnju,

16. mali operator distribucijskog sustava ili mali opskrbljivač je fizička ili pravna osoba koja distribuira ili prodaje energiju krajnjim kupcima i koja godišnje distribuira ili proda manju količinu energije od količine ekvivalentne energije od 75 GWh godišnje ili zapošljava manje od 10 osoba ili čiji ukupni prihod i/ili godišnja bilanca ne prelazi 14.500.000 kuna,

17. mehanizmi energetske učinkovitosti su opći instrumenti koje koristi Vlada ili tijela državne uprave ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili javne ustanove kako bi stvorili okvir podrške ili poticaja za sudionike tržišta da naručuju i obavljaju energetske usluge i ostale mjere energetske učinkovitosti,

18. ministar je ministar nadležan za energetiku (u daljnjem tekstu: ministar),

19. Ministarstvo je središnje tijelo državne uprave nadležno za energetiku (u daljnjem tekstu: Ministarstvo),

20. mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti su sve radnje koje redovito vode provjerljivom i mjerljivom ili procjenjivom poboljšanju energetske učinkovitosti,

21. nacionalni okvirni cilj ušteda energije je sveobuhvatni planirani cilj ušteda u neposrednoj potrošnji energije u Republici Hrvatskoj, a izračunava se i određuje u skladu s propisanom metodologijom,

22. neposredna potrošnja energije je isporuka energetskog proizvoda industriji, prometu, kućanstvima, uslugama, poljoprivredi i graditeljstvu u energetske svrhe,

23. obveznik gospodarenja energijom je javni sektor za zgrade javnog sektora i javnu rasvjetu, veliki potrošač i drugi potrošač energije kada ostvaruje svojstvo korisnika sredstava Fonda,

24. operator distribucijskog sustava je fizička ili pravna osoba odgovorna za rad, održavanje i, ukoliko je potrebno, razvoj distribucijskog sustava električne energije ili toplinske energije ili prirodnog plina na određenom području i gdje je izvodljivo, njegovo povezivanje s drugim sustavima te za osiguranje dugoročne sposobnosti sustava da zadovoljava razumne potrebe za distribucijom električne ili toplinske energije ili prirodnog plina,

25. osnovna potrošnja energije je normalizirana potrošnja energije s pripadajućim normaliziranim troškovima za energiju, koja se koristi kao osnova za usporedbu u određivanju budućih ušteda energije,

26. osnovne vrijednosti su vrijednosti korištene za utvrđivanje osnovne potrošnje energije i usporedbu energetskih karakteristika građevine kao i za utvrđivanje mogućnosti za smanjenje potrošnje energije,

27. ovlaštena osoba za energetski pregled je fizička osoba i/ili pravna osoba koja ispunjava uvjete popisane ovim Zakonom i ima ovlaštenje Ministarstva za obavljanje energetskog pregleda. Ovlaštena osoba za provođenje energetskog pregleda radi izdavanja energetskog certifikata zgrade je osoba ovlaštena od ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo, u skladu s posebnim propisima,

28. pokazatelji potrošnje energije su mjerene ili izračunate vrijednosti koje pokazuju potrošnju energije u ovisnosti o specifičnim karakteristikama građevine i predstavljaju mjeru energetske učinkovitosti,

29. poboljšanje energetske učinkovitosti je povećanje učinkovitosti korištenja energije u neposrednoj potrošnji kao posljedica tehnoloških promjena, gospodarskih promjena i/ili promjena u ponašanju,

30. procjena energetske učinkovitosti je ekspertna analiza zasnovana na znanstvenim, stručnim i eksperimentalnim metodama za utvrđivanje pokazatelja potrošnje energije pojedinih trošila i sustava potrošnje energije,

31. programi za poboljšanje energetske učinkovitosti su radnje koje su usredotočene na skupine krajnjih kupaca i koje redovito vode provjerljivom i mjerljivom ili procjenjivom poboljšanju energetske učinkovitosti,

32. proizvod koji koristi energiju je proizvod koji, jednom kad je stavljen na tržište i/ili u uporabu, za svoj predviđeni rad treba energiju, uključujući i dijelove proizvoda koji su ovisni o energiji, a koji se stavljaju na tržište i/ili uporabu kao individualni proizvodi,

33. provedbene mjere za eko dizajn su mjere usmjerene na utvrđivanje konkretnih zahtjeva za eko dizajnom određenih grupa proizvoda koji koriste energiju,

34. stvarna potrošnja energije je trenutna razina potrošnje energije u fizičkim jedinicama s odgovarajućim podacima o troškovima energije koji se koriste za utvrđivanje normalizirane potrošnje,

35. sustav za klimatizaciju je kombinacija svih dijelova potrebnih da se osigura takvo postupanje sa zrakom u kome je temperatura kontrolirana ili može biti snižena, uz mogućnost kombinacije s kontrolom protoka, vlažnosti i čistoće zraka,

36. ugovor o energetskom učinku je ugovorni sporazum između korisnika i izvođača energetskih usluga (redovito je to ESCO) o mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti, pri čemu su ulaganja u te mjere plaćena prema ugovorenom stupnju poboljšanja energetske učinkovitosti,

37. ušteda energije je količina ušteđene energije utvrđena mjerenjem i/ili procjenom potrošnje prije i poslije primjene jedne ili više mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti, uz normalizaciju prema vanjskim uvjetima koji utječu na potrošnju energije,

38. veliki potrošač je krajnji kupac energije čija godišnja neposredna potrošnja energije prelazi granične vrijednosti potrošnje propisane podzakonskim aktom donesenim na temelju ovoga Zakona,

39. zgrada javnog sektora je zgrada koju javni sektor koristi za obavljanje svoje djelatnosti, čija ukupna korisna površina prelazi veličinu propisanu podzakonskim propisom donesenim na temelju ovoga Zakona,

40. životni ciklus je niz faza povezanih s proizvodom koji koristi energiju od korištenja sirovina do konačne upotrebe.

II. PROGRAMI I PLANOVI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Nacionalni program

Članak 5.

(1) Nacionalni program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije je planski dokument za vrijeme od deset godina kojim se, u skladu sa strategijom energetskog razvitka, utvrđuje politika za poboljšanje energetske učinkovitosti (u daljnjem tekstu: Nacionalni program).

(2) Nacionalni program sadrži prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrošnji energije, pokazatelje energetske učinkovitosti i usporedne analize, dugoročne ciljeve, uključujući nacionalni okvirni cilj ušteda energije i mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti.

(3) Nacionalni program priprema Ministarstvo, u suradnji s ministarstvom nadležnim za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo, a donosi Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada).

Nacionalni akcijski plan

Članak 6.

(1) Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije je planski dokument za vrijeme od tri godine kojim se, u skladu s Nacionalnim programom, utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti (u daljnjem tekstu: Nacionalni akcijski plan).

(2) Nacionalni akcijski plan sadrži ciljeve, uključujući nacionalni okvirni cilj ušteda energije, mjere i pokazatelje za poboljšanje energetske učinkovitosti, nositelje aktivnosti, rokove te druge potrebne podatke.

(3) Nacionalni akcijski plan priprema Ministarstvo, u suradnji s ministarstvom nadležnim za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo, a donosi Vlada.

Izvješće o provedbi Nacionalnog akcijskog plana

Članak 7.

(1) Izvješće o provedbi Nacionalnog akcijskog plana priprema Ministarstvo, u suradnji s ministarstvom nadležnim za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo, a razmatra ga i usvaja Vlada do kraja travnja tekuće godine za prošlu godinu.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka sadrži analizu ostvarenja ciljeva u prošloj godini, uključujući nacionalnog okvirnog cilja ušteda energije, a u slučaju znatnijih odstupanja od planiranih ciljeva i prijedlog izmjena i dopuna Nacionalnog akcijskog plana.

Nacionalni okvirni cilj ušteda energije

Članak 8.

(1) Nacionalni okvirni cilj ušteda energije je sveobuhvatni planirani cilj ušteda u neposrednoj potrošnji energije, a izračunava se i određuje u skladu s metodologijom koju propisuje ministar pravilnikom.

(2) Metodologija iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se kod izrade programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske i županije.

Program županije

Članak 9.

(1) Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije županije je planski dokument za vrijeme od tri godine kojim se, u skladu s Nacionalnim programom i Nacionalnim akcijskim planom, utvrđuje politika za poboljšanje energetske učinkovitosti krajnje potrošnje energije na području županije (u daljnjem tekstu: Program županije).

(2) Program županije sadrži prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrošnji energije, ciljeve, uključujući okvirni cilj ušteda energije na području županije, mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti, izvore sredstava za financiranje ulaganja u primjenu mjera poboljšanja energetske učinkovitosti te druge potrebne podatke.

(3) Program županije predlaže izvršno tijelo, a donosi predstavničko tijelo županije. Županija je dužna do kraja rujna tekuće godine dostaviti Program županije Ministarstvu i Fondu koji će važiti tri godine.

Plan županije

Članak 10.

(1) Plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije županije je planski dokument za vrijeme od jedne godine kojim se, u skladu s Programom županije, utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području županije (u daljnjem tekstu: Godišnji plan županije).

(2) Godišnji plan županije sadrži ciljeve, uključujući okvirni cilj ušteda energije na području županije, mjere i pokazatelje za poboljšanje energetske učinkovitosti, nositelje aktivnosti, rokove, izvore sredstava za financiranje ulaganja u primjenu mjera poboljšanja energetske učinkovitosti i procjenu potrebnih sredstava za financiranje ulaganja u primjenu mjera poboljšanja energetske učinkovitosti te druge potrebne podatke.

(3) Godišnji plan županije predlaže izvršno tijelo, a donosi ga predstavničko tijelo županije. Županija je dužna do kraja veljače tekuće godine dostaviti Ministarstvu i Fondu Godišnji plan županije.

Izvješće o provedbi Programa županije

Članak 11.

(1) Prije donošenja Godišnjeg plana županije, predstavničko tijelo županije razmatra i usvaja godišnje izvješće o provedbi Programa županije koje podnosi izvršno tijelo županije do kraja veljače tekuće godine za prošlu godinu.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka sadrži analizu ostvarenja ciljeva u prošloj godini, uključujući okvirnog cilja ušteda energije na području županije i prijedloge mjera za tekuću godinu.

(3) Županija je dužna do kraja veljače tekuće godine dostaviti Ministarstvu i Fondu izvješće iz stavka 1. ovoga članka.

Program velikog potrošača

Članak 12.

(1) Program energetske učinkovitosti velikog potrošača energije je planski dokument velikog potrošača za vrijeme od tri godine (u daljnjem tekstu: Program velikog potrošača).

(2) Program velikog potrošača sadrži ukupni prikaz i strukturu potrošnje velikog potrošača te karakteristike njegove potrošnje, ocjenu stanja energetske učinkovitosti, ciljeve, mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti, izvore sredstava te druge potrebne podatke.

(3) Veliki potrošač energije dužan je dostaviti Ministarstvu i Fondu do kraja rujna tekuće godine Program velikog potrošača koji će važiti tri godine.

Plan velikog potrošača

Članak 13.

(1) Plan energetske učinkovitosti velikog potrošača energije je planski dokument velikog potrošača za vrijeme od jedne godine kojim se utvrđuje provedba Programa velikog potrošača (u daljnjem tekstu: Godišnji plan velikog potrošača).

(2) Godišnji plan velikog potrošača sadrži ciljeve, mjere i pokazatelje za poboljšanje energetske učinkovitosti, nositelje aktivnosti, rokove, izvore i obračun potrebnih sredstava te druge potrebne podatke.

(3) Veliki potrošač energije dužan je dostaviti Ministarstvu i Fondu do kraja veljače tekuće godine Godišnji plan velikog potrošača.

Izvješće o provedbi Programa velikog potrošača

Članak 14.

Veliki potrošač energije, izrađuje Izvješće o provedbi Programa velikog potrošača koje sadrži analizu ostvarenja ciljeva u prošloj godini i buduće mjere te ga podnosi Ministarstvu i Fondu do kraja veljače tekuće godine za prošlu godinu.

III. OVLASTI MINISTARSTVA I FONDA

Ministarstvo

Članak 15.

(1) U pripremi i provođenju politike energetske učinkovitosti, Ministarstvo u suradnji s ministarstvom nadležnim za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo:

1. priprema Nacionalni program i Nacionalni akcijski plan,

2. ocjenjuje učinak provedbe programa i mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti, a posebno Nacionalnog programa i Nacionalnog akcijskog plana,

3. priprema izvješće o provedbi Nacionalnog programa i Nacionalnog akcijskog plana,

4. provodi politiku Vlade u području energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije,

5. ostvaruje međunarodnu suradnju Republike Hrvatske u području energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije,

6. priprema izvješća o prijenosu pravne stečevine Europske unije, u području energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije, u pravni sustav Republike Hrvatske.

(2) U pripremi i provođenju politike energetske učinkovitosti, Ministarstvo:

1. vodi sustav praćenja i verifikacije energetskih ušteda te izrađuje i objavljuje izvješća o postignutim rezultatima,

2. provodi postupak verifikacije energetskih ušteda ostvarenih nakon primjene mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti kod obveznika gospodarenja energijom, osim kod korisnika sredstava Fonda,

3. priprema podzakonske akte u području energetske učinkovitosti, koje donosi ministar u skladu s ovim Zakonom,

4. surađuje s drugim državnim tijelima i javnim ustanovama u provedbi politike Vlade u području energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije.

Fond

Članak 16.

(1) Fond obavlja djelatnosti u području poticanja racionalnog gospodarenja energijom i energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije.

(2) U okviru područja djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, Fond:

1. potiče tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno pravnih osoba s javnim ovlastima,

2. surađuje s Ministarstvom te ministarstvom nadležnim za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo u pripremi i provedbi Nacionalnog programa i Nacionalnog akcijskog plana, uključujući njihove izmjene i dopune,

3. surađuje sa središnjim tijelima državne uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima u implementaciji pravne stečevine Europske unije u pravni sustav Republike Hrvatske,

4. surađuje u izradi i provođenju sektorskih (industrija, kućanstva, promet, javni i komercijalni uslužni sektor) i svih drugih programa i projekata energetske učinkovitosti te surađuje s pravnim i fizičkim osobama, državnim i međunarodnim tijelima, institucijama i udrugama te sudjeluje u međusektorskoj koordinaciji ovih aktivnosti na području Republike Hrvatske, sukladno ovom Zakonu i Zakonu o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,

5. ocjenjuje učinak provedbe programa i mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti te priprema izvješća za Ministarstvo u okviru svog djelokruga,

6. vodi sustav praćenja i verifikacije energetskih ušteda te izrađuje i objavljuje izvješća o postignutim rezultatima u okviru svog djelokruga,

7. provodi postupak verifikacije energetskih ušteda ostvarenih kod korisnika sredstava Fonda nakon primjene mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti,

8. prikuplja informacije od tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, opskrbljivača, velikih potrošača i drugih pravnih osoba potrebnih za provođenje analiza potrošnje energije, praćenje i verifikaciju ušteda, radi poticanja ulaganja u racionalno gospodarenje energijom i energetsku učinkovitost,

9. vodi, održava i razvija jedinstven informacijski sustav za energetsku učinkovitost u okviru svog djelokruga,

10. potiče informacijske i obrazovne aktivnosti u području energetske učinkovitosti u suradnji s Ministarstvom, ministarstvom nadležnim za zaštitu okoliša, prostorno uređenja i graditeljstvo i ministarstvom nadležnim za školstvo,

11. sudjeluje na međunarodnim nevladinim skupovima, kongresima, konferencijama, programima i projektima iz područja energetske učinkovitosti.

(3) Fond obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Statutom Fonda koji služe za ostvarivanje ciljeva djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka.

IV. MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Dužnosti opskrbljivača

Članak 17.

Opskrbljivač energijom dužan je do kraja veljače tekuće godine dostaviti Ministarstvu i Fondu podatke za prošlu godinu koji sadrže ukupni prikaz i strukturu potrošnje krajnjih kupaca, zemljopisni raspored i grupacije kupaca te karakteristike njihove potrošnje, ocjenu stanja energetske učinkovitosti, ciljeve, prijedloge mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti te druge potrebne podatke za razvoj programa energetske učinkovitosti, u skladu s pravilnikom o jedinstvenom informacijskom sustavu za energetsku učinkovitost.

Gospodarenje energijom

Članak 18.

(1) Javni sektor je dužan upravljati neposrednom potrošnjom energije u zgradi javnog sektora i javne rasvjete, na energetski učinkovit način.

(2) U ispunjenju obveze iz st. 1. ovoga članka, javni sektor:

1. periodički, a najkasnije jednom godišnje analizira potrošnju energije,

2. provodi energetske preglede, u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisom te pribavlja energetski certifikat zgrade javnog sektora,

3. donosi program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije,

4. provodi mjere energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije utvrđene programom energetske učinkovitosti,

5. vodi, održava i razvija informacijski sustav za energetsku učinkovitost, a posebno za nadzor nad potrošnjom energije,

6. periodički, a najkasnije jednom godišnje dostavlja podatke Ministarstvu i Fondu o ukupnoj potrošnji energije, u skladu s pravilnikom o jedinstvenom informacijskom sustavu za energetsku učinkovitost.

(3) Obveza iz stavka 1.i 2. ovoga članka, odgovarajuće se primjenjuje i na velikog potrošača za građevinu koju koristi za obavljanje svoje djelatnosti te na drugog potrošača energije kada ostvaruje svojstvo korisnika sredstava Fonda, u skladu s uvjetima utvrđenim općim aktima Fonda i ugovorom s Fondom (u daljnjem tekstu: obveznik gospodarenja energijom).

Energetski pregled

Članak 19.

(1) Svrha je energetskog pregleda utvrđivanje isplativosti mogućnosti za smanjenje krajnje potrošnje energije građevine, izdavanje energetskog certifikata zgrade, u skladu s posebnim propisom i utvrđivanje ostvarenih ušteda nakon primjene mjera energetske učinkovitosti.

(2) Naručitelj energetskog pregleda dužan je ovlaštenoj osobi za energetski pregled osigurati sve podatke, tehničku dokumentaciju građevine i drugu dokumentaciju te ostale uvjete za nesmetani energetski pregled građevine, u skladu s pravilnikom o energetskim pregledima.

(3) Energetski pregled se sastoji od prikupljanja podataka, mjerenja krajnje potrošnje energije građevine, procjene energetske učinkovitosti i isplativosti mogućnosti za uštede energije te izvješćivanja o nalazima.

(4) Izvješće o energetskom pregledu koji podnosi ovlaštena osoba za energetski pregled naročito sadrži:

1. podatke o osnovnoj potrošnji energije građevine s pokazateljima potrošnje,

2. podatke o usklađenosti svojstava građevine s tehničkim propisima o energetskim svojstvima zgrada i drugim propisima o energetskoj učinkovitosti krajnje potrošnje energije građevine,

3. procjenu energetske učinkovitosti odnosno pokazatelja energetske učinkovitosti,

4. identifikaciju mjera za smanjenje potrošnje energije i poboljšanje energetske učinkovitosti

5. procjenu ušteda energije i postupke za utvrđivanje ušteda,

6. izračun isplativosti primjene mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti,

7. preporuke o provedbi mjera za gospodarenje energijom i poboljšanje energetske učinkovitosti,

8. druge potrebne podatke.

(5) Sažetak izvješća iz stavka 4. ovoga članka, naručitelj energetskog pregleda koji ima status obveznika gospodarenja energijom dostavlja Ministarstvu i Fondu, te županiji ako županija nije ujedno i naručitelj energetskog pregleda, u roku od mjesec dana od preuzimanja izvješća.

6) Postupak za provođenje energetskog pregleda, sadržaj izvješća o energetskom pregledu, najvišu razinu cijena usluga energetskog pregleda i druge uvjete za provođenje energetskog pregleda građevine, osim zgrada, veličinu ukupne korisne površine zgrade javnog sektora radi gospodarenja energijom, godišnje granične vrijednosti neposredne potrošnje energije građevine koje služe za određivanje kategorije velikog potrošača energije, propisuje ministar pravilnikom o energetskim pregledima, u suradnji s ministrom nadležnim za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo.

(7) Metodologiju za mjerenje i verifikaciju ušteda energije propisuje ministar pravilnikom.

Energetski pregled kotla za grijanje

Članak 20.

(1) Vlasnik zgrade ili posebnog dijela zgrade sa sustavom grijanja na tekuća, plinovita ili kruta goriva nazivne snage 20 kW i veće dužan je organizirati provođenje redovitih energetskih pregleda kotla za grijanje.

(2) Energetski pregled kotla za grijanje iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u skladu s ovim Zakonom i pravilnikom o energetskim pregledima.

Energetski pregled sustava za klimatizaciju

Članak 21.

(1) Vlasnik zgrade ili posebnog dijela građevine u kojem je ugrađen sustav za klimatizaciju nazivne snage 12 kW i veće dužan je organizirati provođenje redovitih energetskih pregleda sustava za klimatizaciju.

(2) Energetski pregled sustava za klimatizaciju iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u skladu s ovim Zakonom i pravilnikom o energetskim pregledima.

Ovlaštenje za obavljanje energetskog pregleda

Članak 22.

(1) Energetski pregled može obavljati samo fizička i pravna osoba koja je ovlaštena za energetski pregled u skladu s ovim Zakonom (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba za energetski pregled).

(2) Za provođenje energetskog pregleda radi izdavanja energetskog certifikata zgrade, ovlaštena osoba za energetski pregled je osoba koja je ishodila ovlaštenje ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo, u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje područje gradnje.

(3) Uvjeti za fizičke osobe za stjecanje ovlaštenja za obavljanje energetskog pregleda su:

1. da ima najmanje završen preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer tehničke struke ili koja je prema ranijim obrazovnim programima stekla akademski naziv diplomirani inženjer tehničke struke odnosno koja ima završen specijalistički diplomski studij kojim se stječe stručni naziv specijalist tehničke struke,

2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima projektiranja, stručnog nadzora građenja, održavanja građevina, ispitivanja energetskih i/ili procesnih postrojenja, obavljanja energetskih pregleda ili energetskih usluga ili na drugim stručnim ili znanstvenim poslovima iz područja energetike,

3. da je uspješno završila Program izobrazbe za ovlaštene osobe za energetski pregled.

(4) Uvjeti za stjecanje ovlaštenja za pravne osobe za provođenje energetskog pregleda su:

1. da ima registriranu jednu ili više slijedećih djelatnosti: energetska usluga, projektiranje, stručni nadzor građenja, tehničko savjetovanje, znanstveno-istraživačka djelatnost ili drugi stručni poslovi u području energetike,

2. da ima stalno zaposlenu barem jednu fizičku osobu ovlaštenu za energetski pregled.

(5) Ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje Ministarstvo na vrijeme od tri godine i na zahtjev se može produžiti. Uvjet za produženje ovlaštenja za fizičku osobu je da uspješno završi Program usavršavanja za energetske preglede, a za pravnu osobu je taj uvjet ispunjen kada je ispunjen za fizičku osobu koja je stalno zaposlena u pravnoj osobi na poslovima energetskog pregleda.

(6) Ministarstvo će ovlaštenoj osobi za energetski pregled oduzeti ovlaštenje:

1. ako ovlaštena osoba obavlja energetski pregled suprotno odredbama ovoga Zakona,

2. ako ovlaštena osoba ne ispunjava obveze utvrđene odredbama ovoga Zakona,

3. ako pravna osoba nema stalno zaposlenu barem jednu fizičku osobu ovlaštenu za energetski pregled.

(7) Ministarstvo vodi javni Registar ovlaštenih osoba za energetski pregled u obliku elektroničke baze podataka u kome su upisane ovlaštene fizičke i pravne osobe.

(8) Program izobrazbe i Program usavršavanju ostvaruje pravna osoba koja je dobila ovlaštenje od Ministarstva nakon provedenog javnog natječaja.

(9) Ministar pravilnikom propisuje postupak i druge uvjete za izdavanje i oduzimanje ovlaštenja za energetski pregled građevine, uključujući pregled kotla za grijanje i sustava za klimatizaciju, osim zgrada, vođenje registra ovlaštenih osoba za energetski pregled, program i provođenje programa izobrazbe i programa usavršavanja osoba za energetski pregled.

(10) Ovlaštene osobe za energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom, u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava, prema posebnom propisu, mogu obavljati i redovite energetske preglede kotla za grijanje i sutava za klimatizaciju zgrade.

Dužnosti ovlaštene osobe za energetski pregled

Članak 23.

(1) Ovlaštena osoba za energetski pregled obavlja energetski pregled neovisno, samostalno i objektivno, u skladu s ovim Zakonom, tehničkim propisima i pravilima struke.

(2) Ovlaštena osoba za energetski pregled dužna je voditi evidenciju o obavljenim energetskim pregledima, čuvati dokumentaciju o provedenim energetskim pregledima najmanje 10 godina te jednom godišnje izvještavati Ministarstvo i Fond o provedenim energetskim pregledima.

(3) Ovlaštena osoba za energetski pregled dužna je odazvati se pozivu naručitelja, u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(4) Ovlaštena osoba za energetski pregled ne smije obaviti energetski pregled za naručitelja pravnu osobu:

1. u kojoj drži dionice ili poslovne udjele,

2. za koju je u sudjelovala u izradi projekta, kontroli projekta, stručnom nadzoru građenja, građenju ili održavanju građevine za koju se obavlja energetski pregled,

3. u kojoj je član nadzornog odbora, član uprave, prokurist, opunomoćenik ili zaposlenik,

4. u kojoj je član nadzornog odbora, član uprave, prokurist, opunomoćenik ili zaposlenik njegov bračni drug ili njegov srodnik.

(5) Ovlaštena osoba za energetski pregled ne smije obaviti energetski pregled za naručitelja fizičku osobu:

1. za koju je u sudjelovala u izradi projekta, kontroli projekta, nostrifikaciji projekta, stručnom nadzoru građenja, građenju ili održavanju građevine za koju se obavlja energetski pregled,

2. s kojom je u bračnoj zajednici ili srodnik.

Energetska usluga

Članak 24.

(1) Energetska usluga je djelatnost povezana s energetskim pregledima, projektiranjem, građenjem, stručnim nadzorom građenja, rekonstrukcijom, održavanjem građevine i/ili upravljanjem te nadzorom nad potrošnjom energije, a obavljaju je pravne i fizičke osobe za energetske usluge (ESCO) na osnovi ugovora o energetskom učinku i/ili drugog odgovarajućeg ugovora, ovisno o predmetu, sadržaju i opsegu usluge.

(2) Pravo na obavljanje djelatnosti projektiranja, građenja, stručnog nadzora građenja, rekonstrukcije i održavanja građevine ostvaruje se po posebnim propisima.

Ugovor o energetskom učinku

Članak 25.

(1) Ugovor o energetskom učinku mora biti u pisanom obliku, a sadrži podatke o:

1. korisniku energetskih usluga,

2. izvođaču energetskih usluga,

3. trećoj strani ako ona sudjeluje u financiranju,

4. o osnovnoj potrošnji energije građevine,

5. procjeni energetske učinkovitosti,

6. zajamčenim uštedama energije i postupcima za utvrđivanje ušteda,

7. načinu financiranja ulaganja u mjere poboljšanja energetske učinkovitosti,

8. načinu plaćanja naknade za energetsku uslugu,

9. drugim pitanjima.

(2) Sredstva za izvođenje energetskih usluga osigurava izvođač, u cijelosti ili djelomično, iz vlastitih izvora ili trećih osoba.

(3) Vrijednost ulaganja u primjenu mjera energetske učinkovitosti se vraća iz ušteda ostvarenih u odnosu na osnovnu potrošnju energije u građevini.

(4) Izvođač energetskih usluga i/ili treća strana snosi, u cijelosti ili djelomično, financijski, tehnički i komercijalni rizik provedbe projekta energetske učinkovitosti.

(5) Odgovarajući tretman ulaganja u primjenu mjera energetske učinkovitosti iz stavka 3. ovoga članka za proračunske korisnike, utvrđuje se pravilnikom kojeg donosi ministar nadležan za financije u suradnji s ministrom i ministrom nadležnim za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo.

Organiziranje energetske usluge

Članak 26.

(1) Operator distribucijskog sustava i opskrbljivač električnom energijom, toplinskom energijom i prirodnim plinom, osim malog operatora distribucijskog sustava i/ili malog opskrbljivača, dužan je organizirati ponudu energetskih usluga krajnjim kupcima energije po konkurentnim cijenama.

(2) Operator distribucijskog sustava i opskrbljivač energijom iz stavka 1. ovoga članka koji se nalazi u okviru sustava vertikalno /ili horizontalno integriranog energetskog subjekta, može djelatnost energetskih usluga organizirati u okviru integriranog energetskog subjekta ili u okviru svoje vlastite organizacije, uz uvjet računovodstvenog razdvajanja ili putem nezavisnih izvođača energetskih usluga.

(3) Ponuda energetskih usluga će uključivati informacije o pokazateljima energetske učinkovitosti, mjerama energetske učinkovitosti, izvođačima energetskih usluga, cijenama, mehanizmima financiranja, oglednim primjerima ugovora o energetskom učinku i druge informacije.

(4) Operator distribucijskog sustava i opskrbljivač energijom iz stavka 1. ovoga članka je dužan poticati primjenu mjera energetske učinkovitosti objavom informacija o ponudi energetskih usluga na vlastitoj internetskoj stranici i periodički putem javnih medija.

Eko-dizajn proizvoda koji troše energiju

Članak 27.

(1) Proizvodi koji koriste energiju mogu biti stavljeni na tržište samo ako su sukladni sa zahtjevima propisanim za eko dizajn proizvoda i ako je njihova sukladnost utvrđena u propisanom postupku te ako su označeni u skladu s propisom koji se odnosi na tu grupu proizvoda.

(2) Ministar, u suradnji s ministrom nadležnim za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo, pravilnikom propisuje opće uvjete za eko dizajn proizvoda i zahtjeve za stavljanje proizvoda koji koriste energiju na tržište i uporabu, dužnosti uvoznika, postupak ocjene sukladnosti i oznaku sukladnosti te druge uvjete koji osiguravaju primjenu zahtjeva za eko dizajnom proizvoda.

(3) Ministar, u suradnji s ministrom nadležnim za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo donosi tehničke propise kao provedbene mjere eko dizajna, u skladu s posebnim zakonom koji uređuje tehničke zahtjeve za proizvode i ocjeni sukladnosti te pravilnikom iz stavka 2. ovoga članka, koji propisuju posebne tehničke zahtjeve za eko dizajn pojedine vrste ili grupe proizvoda koji koriste energiju, osim za građevinske proizvode koji su u nadležnosti ministarstva za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo.

Mjerenje i informativni obračun potrošnje energije

Članak 28.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je osigurati krajnjim kupcima za svaki dio građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu ponudu uređaja za mjerenje potrošnje energije koji pruža krajnjem kupcu točne podatke o stvarnoj potrošnju energije i točno vrijeme korištenja, u granicama tehničke izvodljivosti, po konkurentnim cijenama.

(2) Operator distribucijskog sustava je dužan je osigurati krajnjim kupcima ponudu uređaja za mjerenje potrošnje energije po konkurentnim cijenama posebno u slučaju kada se uređaj za mjerenje potrošnje energije mijenja, a naročito kod rekonstrukcije građevine i uspostave novoga priključka građevine na energetsku mrežu, osim ukoliko je to tehnički neizvodljivo ili nije gospodarski isplativo u odnosu na dugoročno procijenjenu uštedu energije.

(3) Operator distribucijskog sustava i/ili opskrbljivač električnom ili toplinskom energijom ili prirodnim plinom, dužan je osigurati, gdje je to moguće, da se obračunavanje potrošnje energije temelji na stvarnoj potrošnji energije i da je izraženo na jasan i razumljiv način.

(4) Obračuni na temelju stvarne potrošnje provodit će se periodički tako da krajnji kupci sami mogu regulirati svoju potrošnju energije.

(5) Opskrbljivač iz stavka 3. ovoga članka, dužan je dati krajnjem kupcu, u računu ili njegovom prilogu, na jasan i razumljiv način, informacije koje sadrže podatke o:

1. cjelovitom prikazu tekućih troškova za potrošenu energiju.

2. trenutnoj cijeni i stvarnoj potrošnji energije,

3. usporedbi sadašnje potrošnje energije s potrošnjom energije u istom razdoblju prethodne godine, po mogućnosti u grafičkom obliku,

4. usporedbi potrošnje energije s normaliziranim vrijednostima ili potrošnjom referentnog kupca iz iste korisničke skupine, kada god je to moguće i korisno,

5. o organizacijama krajnjih kupaca, tijelima ili ustanovama za energetiku s podacima za kontakt, uključujući internetsku adresu, od kojih je moguće dobiti informacije o raspoloživim mjerama energetske učinkovitosti, specifikacijama opreme i usporedbama potrošnje energije različitih skupina kupaca.

VI. NADZOR

Članak 29.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja Državni inspektorat i drugi nadležni inspektori.

(3) Ako inspektor Državnog inspektorata ili drugi nadležni inspektor pri obavljanju inspekcijskog nadzora utvrdi nepravilnosti i nedostatke, ovlašten je donijeti rješenje kojim će odrediti mjere i rok za njihovo otklanjanje.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, inspektor je ovlašten:

1. narediti velikom potrošaču dostavljanje programa velikog potrošača Ministarstvu i Fondu (članak 12. stavak 3.),

2. narediti velikom potrošaču dostavljanje plana velikog potrošača Ministarstvu i Fondu (članak 13. stavak 3.),

3. narediti velikom potrošaču dostavljanje izvješća velikog potrošača Ministarstvu i Fondu (članak 14.),

4. narediti opskrbljivaču energijom dostavljanje podataka o potrošnji krajnjih kupaca Ministarstvu i Fondu (članak 17.),

5. narediti obvezniku gospodarenja energijom provođenje aktivnosti gospodarenja energijom (članak 18. stavak 1. i 2.),

6. narediti obvezniku gospodarenja energijom dostavljanje sažetka izvješća o energetskom pregledu Ministarstvu i Fondu (članak 19. stavak 3.),

7. narediti operatoru distribucijskog sustava, osim malog operatora distribucijskog sustava, i opskrbljivaču energijom objavu informacija o ponudi energetskih usluga (članak 26. stavak 4.),

8. narediti opskrbljivaču energijom dostavljanje informacija krajnjem kupcu (članak 28. stavak 5.).

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 30.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba javnog sektora ako javni sektor ne obavlja poslove gospodarenja energijom na način kako to određuje članak 18. stavak 1.i 2. ovoga Zakona.

Članak 31.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj veliki potrošač ako:

1. ne dostavi Ministarstvu i Fondu Program velikog potrošača u roku određenom u članku 12. stavku 3. ovoga Zakona,

2. ne dostavi Ministarstvu i Fondu Godišnji plan velikog potrošača u roku određenom u članku 13. stavku 3. ovoga Zakona,

3. ne dostavi Izvješće o provedbi Programa velikog potrošača Ministarstvu i Fondu u roku određenom u članku 14. ovoga Zakona,

4. ne obavlja poslove gospodarenja energijom na način kako to određuje članak 18. stavak 1. i 2. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba velikog potrošača.

Članak 32.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj operator distribucijskog sustava osim malog operatora distribucijskog sustava ako:

1. ne organizira ponudu energetskih usluga iz članka 26. stavka 1. ovoga Zakona krajnjim kupcima energije,

2. ne potiče primjenu mjera energetske učinkovitosti objavom informacija o ponudi energetskih usluga na način kako to određuje članak 26. stavak 4. ovoga Zakona,

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba operatora distribucijskog sustava.

Članak 33.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj opskrbljivač energijom ako:

1. ne dostavi Ministarstvu i Fondu potrebne podatke o potrošnji krajnjih kupaca kako to određuje članak 17. ovoga Zakona,

2. ne organizira ponudu energetskih usluga iz članka 26. stavka 1. ovoga Zakona krajnjim kupcima energije,

3. ne potiče primjenu mjera energetske učinkovitosti objavom informacija o ponudi energetskih usluga na način kako to određuje članak 26. stavak 4. ovoga Zakona,

4. ako ne daje krajnjem kupcu, u računu ili njegovom prilogu, u ugovoru ili drugom odgovarajućem dokumentu, na jasan i razumljiv način, informacije iz članka 28. stavka 5. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka i odgovorna osoba opskrbljivača energijom.

Članak 34.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ovlaštena osoba za energetski pregled ako:

1. ne vodi evidenciju o obavljenim energetskim pregledima, ne čuva dokumentaciju o provedenim energetskim pregledima najmanje 10 godina te ako jednom godišnje ne izvijesti Ministarstvo i Fond o provedenim energetskim pregledima kako to određuje članak 23. stavak 2. ovoga Zakona,

2. se ne odazove pozivu naručitelja, kako to određuje članak 23. stavak 3. ovoga Zakona,

3. obavi energetski pregled za naručitelja pravnu osobu unatoč zabrani iz članka 23. stavka 4. ovoga Zakona,

4. obavi energetski pregled za naručitelja fizičku osobu unatoč zabrani iz članka 23. stavka 5. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u ovlaštenoj osobi za energetski pregled.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Podzakonski akti

Članak 35.

(1) Ministar donosi provedbene propise iz članka 8. stavka 1., članka 17., članka 19. stavka 6., članka 19. stavka 7., članka 22. stavka 9. i članka 27. stavka 2. ovoga Zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar nadležan za financije, u suradnji s ministrom i ministrom nadležnim za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo donosi provedbeni propis iz članka 25. stavka 5. ovoga Zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Ministar, u suradnji s ministrom nadležnim za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo usklađuje tehničke propise koji propisuju posebne tehničke zahtjeve za eko dizajn proizvoda koji koriste energiju, a odnose se na stupnjeve djelovanja novih toplovodnih kotlova na tekuće i plinovito gorivo te na energetsku učinkovitost kućanskih električnih hladnjaka, ledenica i njihovih kombinacija s pravilnikom iz članka 27. stavka 2. ovoga Zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu toga pravilnika.

(4) Ministar, u suradnji s ministrom nadležnim za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo donosi tehnički propis o zahtjevima za energetsku učinkovitost predspojnih naprava (prigušnica) fluorescentne rasvjete, u skladu s pravilnikom iz članka 27. stavka 2. ovoga Zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu toga pravilnika.

Obveza usklađenja ustrojstva i općih akata Fonda

Članak 36.

Fond je dužan uskladiti unutarnje ustrojstvo, Statut i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 37.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/08-01/02

Zagreb, 15. prosinca 2008.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

 

Citirajte tekst na vašim web stranicama

Za kreiranje linka prema ovom članku na vašim stranicama,
kopirajte niže navedeni kod na vaše stranice.
Pregled :

Zakon o učinkovitom korištenju energije
HRVATSKI SABOR Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O...

Powered by QuoteThis © 2008